‌🌸🍃همیشه هم به مقصد فکر نکن

به اینکه حتما به هرقیمتی که شده

باید به مقصد برسى.🌺🍃گاهی پنجره را باز کن

تا بادی به سر و صورتت بخورد.آسمان را نگاه کن

که چه آرام و سر به زیر و بی‌انتهاست.

چشمانت را ببند

و نفسی عمیق بکش☺️با خودت بگو:

آمده‌ای تا زندگی کنی

و خوشحال باشی

و سرخوشانه و بدون خیال

مسیر رویاهای خودت را دنبال کن👌🏼