الیف شافاک :

هر چه بر سرت آمد،
هرگز تسلیم نا امیدی نشو!
حتی اگر همه‌ی درها هم به رویت بسته شود، در پایان او از جایی که هیچکس نمی داند،
پنجره ای می‌گشاید
هر چند تو ابتدا نمی توانی ببینی.
اما پشت روزنه های تنگ،
چه بهشت هایی که پنهان است...
پس شکر کن!
وقتی به مراد خود رسیده باشی،
شکر کردن آسان است
اما صوفی کسی ست که حتی زمان برآورده نشدن آرزویش هم می تواند شاکر باشد.