مهربان باشیم حتی با کسی که از او بدی دیدیم.

او شاید خوب نشود، اما ناخودآگاه مقام صبر و رضا را به ما هدیه میکند