در زندگی خوش قول باشید؛ برای حرف ها و قول های خود ارزش قائل شوید و خود را در مقابل آن‌ها مسئول بدانید.

خوش قولی نشانه ی احترام به خود و ديگران است