در دریایِ...
پرتلاطم زندگی...
همیشه موجی را ...
می توان یافت...
که اگر ...
با آن حرکت کنید...
شما را ....
به ساحل خوشبختی می رساند