نرسیده به درخت،
کوچه باغی است
که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است..

✍🏼