چیزی که آدم‌ها بهش میگن سرنوشت ، خیلی وقتا نتیجه رفتار احمقانه خودشونه