اگه میخوایی آرامش و از خودت بگیری ، دلبسته آدمای بی لیاقت شو