تنها بودن خوبی های خودشو داره ، یکیش اینه که دیگه نامرد دور و برت نیست