با بعضیا هرچقدرم بخوام راه بیام ، بازم مسیرم بهشون نمیخوره