پرش به سمت جلو شاید ترسناک باشه اما این ساکن بودن است که باعث سقوط انسان میشود