ترجیح میدم یه مسیری و تنها برم تا اینکه پشت سر یه جمعیت مسیر و اشتباه برم