🌸🍃خدای خوبم امروزبرای شانه های خسته قدری عشق❤️

برای گام هاى مانده در تردید قدری عزم

برای اخم ها لبخند😁

برای واژه هاى سرد، گرما

برای این همه سرگشتگی ایمان

برای بستگی آغاز

برای ظلمت جان روشنایى هاى پی در پی

و برای حیرت دل آشنایى هاى پرمعنا عطا فرما😍الهى آمین🙏