بعضیام میان تو زندگیت که بهت نشون بدن هنوزم نمیشه به کسی اعتماد کرد