فقط به این خاطر که راه من متفاوته دلیل بر این نیست که من گم شدم