اشکال نداره اگه ازم خوشت نمیاد ، همه آدما که خوش سلیقه نیستن