آدمی باش که دوست داشتنش آسونه ، شکستنش سخت و فراموش کردنش غیرممکنِ