چرا باید نگرانِ آینده ای باشی که قراره خودت بسازیش