وقتی ارزش خودت و بدونی ، هیچکس نمیتونه باعث‌شه احساسِ بی ارزشی کنی