لعنت خدا به جنگ.
خیلی ناراحتم ، مگه میشه این چیزارو آدم ببینه و سکوت کنه،

😢