🌞صبح

تكه تکه‌های آفتاب است

كه به در و دیوار شهر نقاشی شده.نور است كه تقلا می‌کند

از شكافِ پنجره،

میهمانِ سفره‌ی صبحانه‌ات باشد.و دست مهربانی كه برایت چای می‌ریزد

صبح را دریاب👌🏼صبح

همین لحظه‌ی شیرین كردن چای است☕️