‏هیچ حسی بدتر ازین نیس که حس کنی قبلا بیشتر دوستت داشته...