هر تجربه اى چه خوب چه بد

نهايتا تورو به جايى ميرسونه كه

قرار بوده بهش برسى

هر دستاوردى هر شكستى و هر اشتباهى

خودت رو بارها و بارها پيدا كن

سخت كار كن و تا زمانى كه

خودت رو سربلند نكردى توقف نكن