🦋‏وَ إن كُسر فيك أملاً،
فإن الله يُحيي فيك آمالاً
emoji

و اگر امیدی در تو بمیرد،
خدا امیدهایِ فراوان دیگری را
در درونت زنده می‌کند