🌸🍃عشق يعنى خوب دیدن

خوب چشیدن

خوب بوییدن

خوب زمزمه کردن

و خوب لمس کردن.❤️عشق

نجات دادنِ غریقی است

که دیگر هیچ کس به نجاتش امیدی ندارد.

عشق، رَجعت به آغازِ آغاز است.

به شروع

به لبخند از ته دل✌🏼