خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد:

《با عشق ممکن است تمام محال‌ها...》