همه داستانای عاشقانه قشنگِ

ولی عاشق داستان خودمونم