🌸🍃امروز

تمامِ لحظه هایت را زندگی کن😍خودت خالقِ زیباترین اتفاقاتِ زندگی ات باش

و رویِ کسی جز خودت حساب نکن.🌺🍃کسی که انتخاب کرده آرام و امیدوار باشد

در سخت ترین لحظات هم

دلایلِ شادی اش را پیدا می کند👌🏼تو لایقِ آرام ترین ثانیه ها

و بزرگ ترین معجزه هایی

هوایِ خودت را داشته باش💋