از آدم هاى منفى دورشو آنها براى

هر راه حلى يك مشكل مى تراشند