زمستان است

و برای عشق

پناهگاهی جز آغوش

دو عاشق نیست...