🌺🍃امروز

آنقدر مشغول عیب‌های خودتان باشيد

که عیب های دیگران را نبينيد.اگر بدی دیديد "ببخشيد"

ولی بدی نکنيد.اگر دلتان شکست🌸🍃

نفرین نکنيد

دعا کنيد و اگر نتوانستيد سکوت کنيد.اگر سخت بگیريد

"سخت میبینيد"

چشمان تان را روی بدی‌ها و تلخی‌ها ببنديد

چرا که چشمان زیبا، بی‌شک زیبا می بينند‌.