بی صداترین اشک ها پر سر و صداترین درد ها رو به دوش میکشن