به غیر از خودت ، هیچکس مسئول خوشبختیت نیست ، پاشو و دست به کار شو ، دیروز گفتی از فردا