یک فردِ خوب
همیشه در ذهنِ تو
می مانَد،،،،
یک فردِ بهتر
همیشه در رویای تو
می مانَد،
اما...!!!
یک فرد صادق
همیشه در قلب تو می ماند

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌