اگرقرار باشد خوبی ما
وابسته به رفتاردیگران باشد.
این دیگرخوبی نیست؛
بلکه معامله است.
می شود
پروانه بود و به هرگلی نشست.
اما بهتراست مهربون بود
وبه هردلی نشست.🍃🌸


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─