یاد بگیریم:
"با هم باشیم" ؛🍃
بدون تصاحب یکدیگر.🌺
"همنوا باشیم" ؛
بدون تصرف اندیشه یکدیگر.

"همکار باشیم" ؛
بدون دخالت در کار یکدیگر.
"همدل باشیم" ؛♡
بدون راهیابی به راز یکدیگر.
"همنشین باشیم" ؛
بدون تجاور به مرزهای یکدیگر.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌
─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─