فکر کردن به کوچه باغ خالی از درخت، ساحل بدون دریا و شب بدون ماه، غم انگیزه نه؟

پس بیا هیچ‌وقت به من بدون تو، حتی فکر هم نکنیم