وقتی میشود دقایق عمرت را

با آدمهای خوب بگذرانی،

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم‌هایی کنی

که یا دل‌های کوچک‌‌شان مدام درگیر حسادت ها

و کینه ورزی‌های بچه گانه‌اند،

یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می‌کنند؟!