+ من اینجا نیومدم که بهت بگم نمیتونم بدون تو زندگی کنم...

میتونم بدون تو زندگی کنم؛ فقط نمی خوام!🎬 Rumor Has It دیالوگ#