من با رقصِ انگشت‌های باریکت لایِ موهایم به پرواز در آمده‌ام،

دستانت را از من نگیر تا سقوط را تجربه نکنم.