🌸🍃روزتان را با یاد خدا آغاز کنيد

سلام به خدای خوبم

که هر چه هست از توست.سلام به زندگی

پــــــــــرﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ

ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻛﻪ

ﺑﻴﺪﺍﺭ شدن هر روز و نفس کشیدن هست😘

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭم🙏🏻ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭم

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ صورت ﻣﺎ ﺭﺍ

ﺑﻪ ﺯﻳﺒﺎییﻫﺎﻳﺖ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩی🌸🍃

ﭼﺸﻢ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ🙏🏻