بغلم کن، قول میدم آرزو کنم دنیا همونجا تمومشه و من برای همیشه تو بغلت بمونم