🌸🍃امروز

بیشتر از هميشه بخند

با چشم هايت زيبايى ها را ببين

و با گوش هايت صداهاى خوب گوش کن.دراز بکش وسط ِ زندگی

و زُل بزن به اَبرهای کوچک ِبازیگوش و خندانِ آسمانامروز به غم هایت بگو

ببخشید شما؟

نمی شناسمتان!

امروز وقت ندارم👌