از یه جایی به بعد ،

دیگه حرفی برای گفتن نداری

ساکت بودن رو به خیلی حرفا ترجیح میدی