میگن پشت هر مرد موفقی

یه زن خوب هست ،

ولی پشت هر زن موفقی

یه دنیا مشکلات هست

که تنهایی باید حلشون کنه...