من از اون زخمیام
که دلمو خوش کردم به سختیام
واسه غصه نخوردن
ارزش ساختم از بدبختیام