الان فقط نیاز دارم

بغلم کنی

حرکتی به قدمت خود بشریت

که معنایش

خیلی فراتر از تماس دو بدن است.