آدم وقتی دلش می گیره،باید گوشی رو برداره ،کف اتاق دراز بکشه شماره‌ی همون آدم و بگیره چشماشو نیمه باز رها کنه و همین که جواب داد بدون مقدمه چینی بگه ،یه کمی با من حرف بزن