خودت باش

مردم مجبور نیستند دوستت داشته‌ باشند ، تو هم مجبور نیستی اهمیت بدهی