هر کسی تو زمان خودش میدرخشه

نیازی نیست خودتو با کسی مقایسه کنی